ԱՊՊԱ

Բնութագիր

Ճանապարհատրանսպորտային երթևեկության ժամանակ պատահարները անխուսափելի են և անկանխատեսելի: Երթևեկության թեժ պահին կարող եք սխալվել նաև Դուք և վնաս պատճառել այլ անձանց կյանքին, առողջությանը, գույքին:

Այս դեպքում Դուք պատասխանատվություն եք կրում տուժածի հանդեպ և պարտավոր եք հատուցել նրա կրած վնասները:

ԱՊՊԱ-ն կլուծի այս հարցը, և Ձեր փոխարեն Մենք կհատուցենք Ձեր մեղավորության հետևանքով տուժողին պատճառված անձնական և գույքային վնասները:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

ԱՊՊԱ-ն պարտադիր է հետևյալ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար՝

 • մարդատար ավտոմոբիլներ,
 • ավտոբուսներ, միկրոավտոբուսներ
 • բեռնատարներ,
 • մոտոցիկլետներ,
 • քարշակներ,
 • տրոլեյբուսներ:

 

ՀԱՏՈՒՑՎՈՂ ՎՆԱՍՆԵՐ

 • Անձնական վնասներ՝ ավտովթարի հետևանքով տուժողի առողջությանը պատճառված վնասներ և դրանց հետևանքով կորցրած աշխատավարձ (եկամուտներ), տուժողի մահ,
 • Գույքին պատճառված վնասներ:

 

ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓ

 • Անձնական վնասների դեպքում՝ 3.3 մլն ՀՀ դրամ մեկ պատահարով մեկ տուժողի համար, 33 մլն ՀՀ դրամ մեկ պատահարով բոլոր տուժողների համար,
 • Գույքային վնասների դեպքում՝ 1.8 մլն ՀՀ դրամ մեկ պատահարով մեկ տուժողի համար, 18 մլն ՀՀ դրամ մեկ պատահարով բոլոր տուժողների համար:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ

ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքվում է նվազագույնը 3 ամիս և առավելագույնը 1 տարի ժամկետով, (բացառությամբ  «տարանցիկ փոխադրում» և«ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմներով, ինչպես նաև ՀՀ տարածք վարելու միջոցով ներմուծվող ավտոտրանսպորտային միջոցների, որոնց վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագիրը կնքվում է նվազագույնը 10 օր ժամկետով):

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆ

ԱՊՊԱ –ի համար վճարվող գումարի՝ ապահովագրավճարի չափը հաշվարկվում է՝ հաշվի առնելով հետևյալ ռիսկայնության գործոնները՝

 • Տրանսպորտային միջոցի տեսակը (մարդատար, բեռնատար և այլն),
 • Տրանսպորտային միջոցի շարժիչի հզորությունը,
 • ՏՄ օգտագործման նպատակը (անձնական, ծառայողական, տաքսի և այլն),
 • Կցորդի առկայությունը (բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության կցորդների),
 • Պայմանագրի ժամկետը
 • Ապահովադրի Բոնուս-Մալուս դասը:

 

Ձեր բունուս-մալուս ընթացիկ դասի մասին տեղեկատվությունը կարող եք առցանց եղանակով ստանալ Բյուրոյի կայքում տեղակայված

ԱՊՊԱ առցանց հարցումներ բաժնի  միջոցով:

 

ԱՊՊԱ պայմանագիր կարող եք կնքել

 1. Ընկերության գրասենյակում ՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5
 2. Ընկերության ինտերնետային կայքում 
 3. “ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ” ԲԲԸ-ի  ցանկացած մասնաճյուղում
 4. դիմելով  “ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ” ԱՓԲԸ-ի գործակալներին (գործակալի կանչ)


Ինչպես վարվել պատահարի դեպքում

Փաստաթղթեր

ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը և տվյալները.

 • Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական անձնագիր,
 • Տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ անձնագիր, սոցիալական քարտ,
 • Կոնտակտային տվյալներ:

Ընկերության պահանջով կարող են ներկայացվել նաև այլ փաստաթղթեր և տվյալներ:

Պայմաններ
Համաձայնեցված հայտարարագիր
Մինչև 100.000 դր. վնասի Ուղեցույց
Բոնուս-Մալուս համակարգ

 

Բոնուս–Մալուսն իրենից ներկայացնում է ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրավճարների զեղչերի և հավելավճարների համակարգ, համաձայն որի ԱՊՊԱ պայմանագրով սահմանվող ապահովագրավճարը հաշվարկվում է ապահովադրի ապահովագրական պատմության հիման վրա:

Կախված  ապահովադրի ապահովագրական պատմությունից՝ ապահովադիրը ստանում է բոնուսային կամ մալուսային դաս՝ հայտնվելով համապատասխան ռիսկային խմբում։

Յուրաքանչյուր Բոնուս-Մալուս դասին համապատասխանում է որոշակի գործակից, որի կիրառումն էլ բերում է ապահովագրավճարի փոփոխության։

Այլ խոսքով` Բոնուս-Մալուսը թույլ է տալիս ստեղծել այնպիսի պայմաններ, երբ կարգապահ վարորդը վճարում է ավելի քիչ, իսկ ռիսկայինը` ավելի շատ:

 

Բոնուս-Մալուս դասերը սահմանվում են ստորև ներկայացված աղյուսակով՝

ԲՄ ԽՈՒՄԲԸ

ԲՄ ԴԱՍԸ

ԲՄ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 

ԲԱՐՁՐ ՌԻՍԿԱՅԻՆ

դաս 25

      300%

դաս 24

      300%

դաս 23

      290%

դաս 22

      270%

դաս 21

      250%

դաս 20

      250%

դաս 19

      230%

 

 

 

 

 

 

ՄԻՋԻՆ ՌԻՍԿԱՅԻՆ

դաս 18

      200%

դաս 17

      160%

դաս 16

      150%

դաս 15

      140%

դաս 14

      130%

դաս 13

      125%

դաս 12

       115%

դաս 11

       110%

 

ԲԱԶԻՍԱՅԻՆ

դաս 10

       100%

 

 

 

 

 

 

ՑԱԾՐ ՌԻՍԿԱՅԻՆ

դաս 9

      97%

դաս 8

      94%

դաս 7

      91%

դաս 6

      88%

դաս 5

      85%

դաս 4

      82%

դաս 3

      75%

դաս 2

      65%

դաս 1

      50%


Բոնուս-Մալուս համակարգին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

      300%

Հատուցման օրինակներ
Երաշխավորման ֆոնդ

Երաշխավորման ֆոնդը ԱՊՊԱ մասին օրենքի համաձայն, Բյուրոյի կազմում ստեղծված ֆոնդ է, որի հաշվին Օրենքով սահմանված դեպքերում տուժած անձանց վճարվում են հատուցումներ:

 
    Երաշխավորման ֆոնդը գոյանում է Բյուրոյի անդամների կողմից կատարվող միանվագ, պարբերական և լրացուցիչ վճարներից, օրենքով սահմանված այլ ձևերով ներդրված միջոցներից, ինչպես նաև այն ակտիվներից, որոնցում ներդրվել են դրանք, և դրանց կառավարման արդյունքում ստացված եկամուտներից:


Բյուրոն Երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցում է տուժած անձանց պատճառված վնասները, եթե `

 1. վնաս պատճառած ավտոտրանսպորտային միջոցը կամ դրա վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու պարտականություն ունեցող անձն անհայտ է: Այս դեպքում Բյուրոն Երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցում է միայն տուժած անձանց պատճառված անձնական վնասները,
 2. վնասը պատճառվել է այն ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ, որի վերաբերյալ կնքված չէ ԱՊՊԱ պայմանագիր,
 3. վնասը պատճառվել է հափշտակված կամ առանց հափշտակության նպատակի ապօրինաբար տիրացած ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ,
 4. վնաս պատճառած ավտոտրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքած ապահովագրական ընկերությունը ճանաչվել է անվճարունակ (սնանկ), եթե նա օրենքի համաձայն պարտավոր էր հատուցել պատճառված վնասը:


Բյուրոն կարող է մերժել Երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին վնասների հատուցման վճարումը, եթե՝ 

 1. բացակայում են կամ վերացել են Երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին Բյուրոյի կողմից հատուցման հիմքերը,
 2. վնասը պատճառվել է այն ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործումից, որը պարտադիր ապահովագրության ենթակա չէ,
 3. վնասը պատճառվել է անհաղթահարելի ուժի (ֆորս մաժոր) հետևանքով առաջացած պատահարի հետևանքով,
 4. վնասը պատճառվել է ահաբեկչական, ռազմական գործողությունների, խռովությունների կամ զանգվածային անկարգությունների հետևանքով առաջացած պատահարի արդյունքում,
 5. վնասը պատճառվել է վտանգավոր թափոնների տեղափոխման ժամանակ և կապված է բացառապես վտանգավոր թափոնների հետ,
 6. վնասը պատճառվել է տուժողի դիտավորության հետևանքով,
 7. վնասը պատճառվել է պետական սեփականություն համարվող բուսական կամ կենդանական աշխարհին, օդին, մակերևութային կամ ստորգետնյա ջրերին, ընդերքին,
 8. վնասը պատճառվել է արվեստի գործերին, թանկարժեք զարդերին, քարերին ու մետաղներին,
 9. ապահովագրական հատուցումը ենթակա է վճարման ապահովագրական ընկերության կողմից,
 10. օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:


Բյուրոն հետադարձ պահանջի իրավունք ունի, եթե`

1. վնաս պատճառած ավտոտրանսպորտային միջոցը կամ դրա վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու պարտականություն ունեցող անձն անհայտ է. 

 • այս դեպքում Բյուրոն հետադարձ պահանջի իրավունք ունի վնաս պատճառած անձի և վնաս պատճառած ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ նկատմամբ,
 • եթե Բյուրոն բացահայտում է վնաս պատճառած ավտոտրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագիրը կնքած ապահովագրական ընկերությանը, ապա Բյուրոն հետադարձ պահանջի իրավունք է ձեռք բերում այդ ապահովագրական ընկերության նկատմամբ, եթե վերջինս օրենքի համաձայն պարտավոր է վճարել ապահովագրական հատուցում:

 2. վնասը պատճառվել է այն ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ, որի վերաբերյալ կնքված չէ ԱՊՊԱ պայմանագիր.

 • այս դեպքում Բյուրոն հետադարձ պահանջի իրավունք ունի վնաս պատճառած անձի և վնաս պատճառած ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ նկատմամբ,


 3. վնասը պատճառվել է հափշտակված կամ առանց հափշտակության նպատակի ապօրինաբար տիրացած ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ.

 • այս դեպքում Բյուրոն հետադարձ պահանջի իրավունք ունի վնաս պատճառած անձի նկատմամբ:
ԱՊՊԱ սակագների հաշվարկման մեթոդաբանություն
ԱՊՊԱ սակագների սանդղակ
Ինչպես վարվել պատահարի դեպքում
ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 30.11.2022 10:58
Գործակալի կանչ
Պայմանագրի վերակնքման դեպքում, եթե Ձեր փաստաթղթերում փոփոխություններ չեն եղել, կարող եք չներբեռնել դրանք, այլ համապատասխան դաշտում լրացնել Նախկին պայմանագրի կամ ավտոմեքենայի հաշվառման համարանիշը:
*ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿ
INSURANCE_TYPE_NO_SELECTED
ԱԱՀ
Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՌԱՔՄԱՆ ՀԱՍՑԵ
Պարտադիր լրացման դաշտ
ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ
Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՅԼ ՆՇՈՒՄՆԵՐ
*ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Սեփականատիրոջ Անձնագիր
Կցել ֆայլCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Սեփականատիրոջ Սոց. քարտ
Կցել ֆայլCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Ավտոմեքենայի տեխ. անձնագիր
Կցել ֆայլCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Պարտադիր լրացման դաշտ
*ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿ
ԱԱՀ
Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՌԱՔՄԱՆ ՀԱՍՑԵ
Պարտադիր լրացման դաշտ
ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ
Պարտադիր լրացման դաշտ
Նախկին պայմանագիր կամ ավտոմեքենայի համարանիշ
Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՅԼ ՆՇՈՒՄՆԵՐ
*ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Սեփականատիրոջ Անձնագիր
Կցել ֆայլCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Սեփականատիրոջ Սոց. քարտ
Կցել ֆայլCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Ավտոմեքենայի տեխ. անձնագիր
Կցել ֆայլCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Պարտադիր լրացման դաշտ

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի խորհրդի սույն թվականի հունվարի 26-ի թիվ 5-Լ որոշման համաձայն` 2023 թվականի ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող բոլոր ապահովագրավճարները հաշվարկվելու են Ապահովագրական ընկերությունների կողմից մշակված գնագոյացման մոդելների (այսուհետ՝ Մոդել) հիման վրա։ ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ մոդելի հիման վրա հաշվարկված բազային ապահովագրավճարները տատանվում են 20,000 – 71,000 ՀՀ դրամի սահմաններում, որի վրա կիրառելով պայմանագրի ժամկետից կախված կարգավորիչ գործակիցները և Ապահովադրի ԲՄ դասին համարժեք գործակիցը ստացվում է վերջնական ապահովագրավճարը։ Մոդելի հաշվարկման հիմքում ընկած են Ապահովադրի գրանցման մարզը, ՏՄ մակնիշը և այլ ռիսկային գործոններ, որոնց առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ և հաշվարկել Ձեր ՏՄ–ի ապահովագրավճարը ստորև ներկայացված հաշվիչի միջոցով։

ԱՊՊԱ Հաշվիչ

Հաճախորդ

Անձի տեսակ

Գրանցման վայր

Ծննդյան ամսաթիվ

ԲՄ դաս

*

Տրանսպորտային միջոց

Գրանցված է ՀՀ-ում

Տեսակ

Մակնիշ

Շարժիչի հզորություն

Ապահովագրություն

Ժամկետ

Ապահովագրավճար

0.00

ՀՀ դրամ

* Ձեր ընթացիկ բունուս-մալուս դասի մասին տեղեկատվությունը կարող են առցանց եղանակով ստանալ Բյուրոյի www.paap.am կայքի առաջին էջում գտնվող  ԱՊՊԱ առցանց հարցուﬓեր բաժնում:

ԱՊՊԱ հաշվիչի հետ կապված հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք զանգահարել (+37460) 54-00-00 հեռախոսահամարով, գրել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին կամ այցելել Ընկերության գրասենյակ՝
ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5 հասցեով: