CMTPL

Description

Accidents are inevitable and unpredictable during road traffic.You may as well stumble at the peak hours and cause damages to other persons’ life, health or property.

In this case you are responsible for the damages caused and have to compensate them.

CMTPL will solve this issue and We will compensate the personal and property damages caused by yourself to the third party on your behalf.

 

INSURANCE OBJECTS

CMTPL is compulsory for the following means of transportation:

 • passenger vehicles,
 • buses, minibuses
 • trucks,
 • motorcycles,
 • tow-trucks,
 • trolleybuses

 

Damages subject to compensation

 • Personal injuries, damages caused as a result of a car accident to the injured person’s health and the resulted loss of salary (income), death of the injured person
 • Damages caused to the property

 

The maximum size of the compensation

 • In case of personal injuries, AMD 3.3 million per accident per injured person, AMD 33 million per accident per all the injured persons
 • In case of property damages, AMD 1.8 million per accident per injured person, AMD 18 million per accident per all the injured persons

 

Insurance period

CMTPL policy is signed for a minimum of 3 years and maximum 1 year, (except for “transit” and “temporary import” customs regime,as well as vehicles imported to RA territory by driving, for which CMTPL policy is being signed for a period of 10 days).

 

Insurance rate

The size of the amount to be paid for the CMTPL, the insurance premium, is calculated taking into account the following risk factors:

 • The type of the vehilce (passenger, truck, etc.)
 • The engine power of the vehicle
 • The purpose of vehicle exploitation (personal, service, taxi, etc.)
 • The availability of a trailer (except for trailers of agricultural purpose)
 • Policy period
 • The Bonus-Malus class of the Insured

 

You can get information on your current bonus-malus class online through CMTPL online surveys section located on Bureau’s website.

 

CMTPL policy can be issued at:

 1. The Company’s office at 3 and 5 Aram St., Yerevan, RA
 2. The Company’s website
 3. Any branch of “ARMECONOMBANK” OJSC
 4. By applying to SIL INSURANCE ICJSC agents
Documents

It is necessary to provide the following documents and details for signing a CMTPL insurance policy:

 • Technical passport of the vehicle
 • Passport and social card of the vehicle owner
 • Contact details 
Conditions
Agreed Statement
Guide on property claims of up to AMD 100,000
BONUS-MALUS SYSTEM

Bonus-Malus represents a system of insurance premium discounts and extra premiums in the field of CMTPL, according to which the insurance premium defined per the CMTPL policy is calculated based on the insurance history of the insured.

Based on the insurance history, the insured gets either bonus or malus class appearing in a respective risk group.

Certain coefficients correspond to each Bonus-Malus class, the application of which brings up a change of insurance premium.

In other words, Bonus-Malus allows to create such conditions, when the disciplined driver pays less, whereas the risky driver pays more.

Bonus-Malus classes are defined as per the below table:

BM GROUP

BM CLASS

THE SIZE OF THE BM COEFFICIENT

HIGH RISK

Class 25

      300%

Class 24

      300%

Class 23

      290%

Class 22

      270%

Class 21

      250%

Class 20

      250%

Class 19

      230%

 

MEDIUM RISK

Class 18

      200%

Class 17

      160%

Class 16

      150%

Class 15

      140%

Class 14

      130%

Class 13

      125%

Class 12

       115%

Class 11

       110%

 

BASIC

Class 10

       100%

 

LOW RISK

Class 9

     97%

Class 8

     94%

Class 7

     91%

Class 6

     88%

Class 5

     85%

Class 4

     82%

Class 3

     75%

Class 2

     65%

Class 1

     50%

 

You can find more information on Bonus-Malus system here 

Examples and explanations of insurance compensations
Guarantee Fund

According to the law on CMTPL, the Guarantee Fund is a fund created within the Bureau, at the expense of which compensations are provided to the injured persons, in cases stipulated by the Law.

The Guarantee Fund is formed from the lump-sum, periodic and additional installments by the Bureau members, from other means stipulated by the law, as well as from assets, where they have been invested, and income derived from their management.


On behalf of the Guarantee Fund, Bureau shall compensate the damages caused to the injured persons, if:

 1. the vehicle, which caused the damage, or the person responsible for obtaining CMTPL policy with regards to that vehicle, is unknown. In this case, Bureau shall provide compensation on behalf of the Guarantee Fund means only for the bodily injuries of injured persons.
 2. the damage was caused as a result of an exploitation of a vehicle, for which there is no signedCMTPL policy
 3. the damage was caused as a result of an exploitation of a hijacked or illegally captured vehicle without the purpose of hijacking
 4. the insurance company that provided a CMTPL policy of the vehicle, which caused the damage, has been recognized as insolvent (bankrupt), in case if the company was obligated to compensate the damage by law


Bureau may refuse the damage compensation on behalf of the Guarantee Fund means, if: 

 1. the grounds for compensation by Bureau on behalf of the Guarantee Fund means are missing or have disappeared
 2. the damage was caused by the vehicle, which is not subject for compulsory insurance
 3. the damage was caused as a result of a force majeure event
 4. the damage was caused as a result of terrorist, military acts, riots or mass disorders
 5. the damage was caused during the transfer of hazardous waste and is related exclusively to hazardous waste
 6. the damage was caused by the intent of the injured
 7. the damage was caused to the flora or fauna, air, surface or subterranean waters, crust of the state property
 8. the damage was caused to works of art, jewelry, gems and metals
 9. the insurance compensation is subject to payment by the insurance company
 10. in other cases stipulated by the law

Bureau has the right of subrogation, if:

 1. the vehicle, which caused the damage, or the person responsible for obtaining CMTPL policy with regards to that vehicle, is unknown
 • in this case Bureau holds the subrogation right against the person that caused the damage and the owner of the vehicle which caused the damage
 • in case if Bureau discloses the insurance company, which provided a CMTPL policy for the vehicle that caused the damage, then it obtains a subrogation right against that insurance company, in case if the latter is obligated by law to provide insurance compensation

 

 1. the damage was caused as a result of an exploitation of a vehicle, for which there is no signed CMTPL policy
 • in this case Bureau holds the subrogation right against the person that caused the damage and the owner of the vehicle which caused the damage

 

 1. the damage was caused as a result of an exploitation of a hijacked or illegally captured vehicle without the purpose of hijacking
 • in this case Bureauholds the subrogation right against the person that caused the damage

 

 

Methodology of CMTPL Rates Calculation
Scale of CMTPL rates
What to do in case of an accident
LAST UPDATE: 30.11.2022 10:58
Agent Call
In case of policy renewal, you may not attach your documents, unless there was a change, you shall rather fill out the number of your active policy.
*INSURANCE TYPE
INSURANCE_TYPE_NO_SELECTED
Name, Surname
Required field
DELIVERY ADDRESS
Required field
PHONE
Required field
OTHER NOTES
*DOWNLOAD DOCUMENTS
Passport
Attach a fileCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Social card
Attach a fileCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Car tech. passport
Attach a fileCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Required field
*INSURANCE TYPE
Name, Surname
Required field
DELIVERY ADDRESS
Required field
PHONE
Required field
The previous contract or car numbers
Required field
OTHER NOTES
*DOWNLOAD DOCUMENTS
Passport
Attach a fileCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Social card
Attach a fileCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Car tech. passport
Attach a fileCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Required field

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի խորհրդի սույն թվականի հունվարի 26-ի թիվ 5-Լ որոշման համաձայն` 2023 թվականի ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող բոլոր ապահովագրավճարները հաշվարկվելու են Ապահովագրական ընկերությունների կողմից մշակված գնագոյացման մոդելների (այսուհետ՝ Մոդել) հիման վրա։ ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ մոդելի հիման վրա հաշվարկված բազային ապահովագրավճարները տատանվում են 20,000 – 71,000 ՀՀ դրամի սահմաններում, որի վրա կիրառելով պայմանագրի ժամկետից կախված կարգավորիչ գործակիցները և Ապահովադրի ԲՄ դասին համարժեք գործակիցը ստացվում է վերջնական ապահովագրավճարը։ Մոդելի հաշվարկման հիմքում ընկած են Ապահովադրի գրանցման մարզը, ՏՄ մակնիշը և այլ ռիսկային գործոններ, որոնց առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ և հաշվարկել Ձեր ՏՄ–ի ապահովագրավճարը ստորև ներկայացված հաշվիչի միջոցով։

Calculator

Հաճախորդ

Անձի տեսակ

Գրանցման վայր

Ծննդյան ամսաթիվ

ԲՄ դաս

*

Տրանսպորտային միջոց

Գրանցված է ՀՀ-ում

Տեսակ

Մակնիշ

Շարժիչի հզորություն

Ապահովագրություն

Ժամկետ

Ապահովագրավճար

0.00

ՀՀ դրամ

* You can get information on your current bonus-malus class online through CMTPL online surveys section located on Bureau’s website.

In case of inquiries regarding the CMTPL calculator  please call us at (+37460) 54-00-00, or email at [email protected], or visit the Company’s office at 3 and 5 Aram St., Yerevan, RA.