TRAVEL INSURANCE

Description

Travelling is perhaps one of the most pleasant things; however, certain unforeseen events might occur during it.

You have the option of getting an immediate and necessary medical and other assistance from our Company’s partner Assistance company, in case of an occurrence of certain events during travel.

By obtaining a Travel insurance policy from SIL INSURANCE you shall be able to traveleasily and safely getting an immediate assistance anytime and at any country of the world.

We ensure the existence of a 24/7 and multilingual centre.

 

Insured person

An individual being under 70 at the moment of Policy signing, who permanently lives in RA.

 

Insurance object

Property interests of the Insured Person connected with receiving medical treatment, organization of repatriation and other services (including medical transportation services) during stay at the country/ies mentioned in the Policy and also connected with indemnity for expenses at occurrence of an insurance accident specified by the Policy.

 

Insurance events

The Insurance Event is the Insured person’s application to the Assistance Company (specialized service centers) as well as to the medical and other institutions for medical and other services in connection with sudden disease or accident while being in trip during the Policy effective period.

 

The following expenses are covered:

1. Medical expenses

2. Medical-transportation expenses

3. Remains repatriation expenses

 

Insurance rate

The range of Travel Insurance Rate is 0.01% - 6.46%.

 

Telephone 24 hour: +7 (495) 775-20-90

Conditions (from 04.07.2022)
Conditions (till 03.07.2022)
Documents

It is necessary to provide the following documents and details for signing a Travel insurance policy:

  • The passport of insured
  • The passport of insured person (if other than insured)
  • Contact details

Other documents and details are subject to provision upon Company's request.

What to do in case of an accident?
Условия (после 04.07.2022)
LAST UPDATE: 15.05.2023 10:46

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի խորհրդի սույն թվականի հունվարի 26-ի թիվ 5-Լ որոշման համաձայն` 2023 թվականի ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող բոլոր ապահովագրավճարները հաշվարկվելու են Ապահովագրական ընկերությունների կողմից մշակված գնագոյացման մոդելների (այսուհետ՝ Մոդել) հիման վրա։ ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ մոդելի հիման վրա հաշվարկված բազային ապահովագրավճարները տատանվում են 24,000 – 82,000 ՀՀ դրամի սահմաններում, որի վրա կիրառելով պայմանագրի ժամկետից կախված կարգավորիչ գործակիցները և Ապահովադրի ԲՄ դասին համարժեք գործակիցը ստացվում է վերջնական ապահովագրավճարը։ Մոդելի հաշվարկման հիմքում ընկած են Ապահովադրի գրանցման մարզը, ՏՄ մակնիշը և այլ ռիսկային գործոններ, որոնց առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ և հաշվարկել Ձեր ՏՄ–ի ապահովագրավճարը ստորև ներկայացված հաշվիչի միջոցով։

Calculator

Հաճախորդ

Անձի տեսակ

Գրանցման վայր

Ծննդյան ամսաթիվ

ԲՄ դաս

*

Տրանսպորտային միջոց

Գրանցված է ՀՀ-ում

Տեսակ

Մակնիշ

Շարժիչի հզորություն

Ապահովագրություն

Ժամկետ

Ապահովագրավճար

0.00

ՀՀ դրամ

* You can get information on your current bonus-malus class online through CMTPL online surveys section located on Bureau’s website.

In case of inquiries regarding the CMTPL calculator  please call us at (+37460) 54-00-00, or email at [email protected], or visit the Company’s office at 3 and 5 Aram St., Yerevan, RA.