PERSONAL ACCIDENT INSURANCE

Description

You can insure harms made to your life or health as a result of sudden and unexpected events at “SIL INSURANCE” ICJSC. Your life and health are above everything else and WE will take care of you.


INSURED RISKS

  • Death as a result of an accident
  • Total permanent disability as a result of an accident
  • Total temporary disability, including medical expenses, as a result of an accident

 

In addition to the above mentioned, the disappearance of the person shall also be considered as an accident, if the latter was not found within 12 months after the disappearance, as well as if the existing facts are enough for the Company to state that the Insured person had gotten an Injury and died as a result of it.

 

Total Permanent Disability means disability that entirely prevents the Insured person from pursuing their activity or the ability to fulfil official obligations, for which they have respective education or experience, and that lasts for more than 12 months and when there are no signs of improvement after the expiration of the mentioned period.

 

Total Temporary Disability means disability that entirely prevents the Insured person from pursuing their activity or the ability to fulfil official obligations, for which they haverespective education or experience, and that lasts for not more than 12 months.

 

Medical expenses mean the necessary expenses made by the Insured person for medical, hospital, surgery, medical intervention, massage, therapeutic, X-Ray examination or nursing care, including medical supplies and hospitalization services.

 

INSURED PERSONS

Individuals under the age of 65.

 

INSURANCE TERRITORY

The Personal Accidents insurance is in force:

1. Only in RA

2. Worldwide

 

INSURANCE  RATE

The range of Accident Insurance Rate is 0.04% - 2.16%.

Conditions(from 31.12.2022)
Conditions(till 31.12.2022)
Փաստաթղթեր
LAST UPDATE: 15.05.2023 10:58

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի խորհրդի սույն թվականի հունվարի 26-ի թիվ 5-Լ որոշման համաձայն` 2023 թվականի ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող բոլոր ապահովագրավճարները հաշվարկվելու են Ապահովագրական ընկերությունների կողմից մշակված գնագոյացման մոդելների (այսուհետ՝ Մոդել) հիման վրա։ ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ մոդելի հիման վրա հաշվարկված բազային ապահովագրավճարները տատանվում են 24,000 – 82,000 ՀՀ դրամի սահմաններում, որի վրա կիրառելով պայմանագրի ժամկետից կախված կարգավորիչ գործակիցները և Ապահովադրի ԲՄ դասին համարժեք գործակիցը ստացվում է վերջնական ապահովագրավճարը։ Մոդելի հաշվարկման հիմքում ընկած են Ապահովադրի գրանցման մարզը, ՏՄ մակնիշը և այլ ռիսկային գործոններ, որոնց առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ և հաշվարկել Ձեր ՏՄ–ի ապահովագրավճարը ստորև ներկայացված հաշվիչի միջոցով։

Calculator

Հաճախորդ

Անձի տեսակ

Գրանցման վայր

Ծննդյան ամսաթիվ

ԲՄ դաս

*

Տրանսպորտային միջոց

Գրանցված է ՀՀ-ում

Տեսակ

Մակնիշ

Շարժիչի հզորություն

Ապահովագրություն

Ժամկետ

Ապահովագրավճար

0.00

ՀՀ դրամ

* You can get information on your current bonus-malus class online through CMTPL online surveys section located on Bureau’s website.

In case of inquiries regarding the CMTPL calculator  please call us at (+37460) 54-00-00, or email at [email protected], or visit the Company’s office at 3 and 5 Aram St., Yerevan, RA.