MOTOR INSURANCE

Description

The activities that you have planned can be disturbed in just one second due to a road traffic accident or another unpleasant incident. You are going to be forced to forget about your plans and focus your attention on the unpleasant incidents, accidents and its consequences instead. Problems arise when accident consequences require immense financial means and loss of time. You can forget about the mentioned problems for good by insuring your vehicle at “SIL INSURANCE” ICJSC.

 

INSURED RISKS

PHYSICAL DAMAGE, LOSS, HIJACKING

 • Road Traffic Accident
 • Natural disasters (thunderbolt, storm, flood, hail, etc.)
 • Fire, explosion or self-explosion
 • Animal acts
 • Damage of the vehicle as a result of falling of flying objects, as well as trees, stones and other objects
 • Third party illegal acts
 • Hijacking risks: theft, robbery, banditry, etc. of the vehicle or its parts

In addition, the hijacking risk can be excluded from the policy, upon your will, at the signing of the Insurance policy.

                                                 

PERSONAL ACCIDENTS

 • Death of the driver and passengers as a result of an accident
 • Total permanent disability of the driver and passengers
 • Grounded and necessary medical expenses of the first aid to the driver and passengers

 

THIRD PARTY LIABILITY

 • Damage made to the life, health and working efficiency and/or the property of the third parties during the exploitation of the vehicle

  

INSURANCE TERRITORIES

We offer motor insurance coverage in the territory of RA, NKR, Georgia, CIS countries and Iran.

 

INSURANCE RATES

Below you can see the ranges of Motor insurance rates per specific risks:

 1. Physical damage, theft of the vehicle: 0.73% - 9.57%
 2. Personal accident of the driver and passengers: 0.05% - 0.55%
 3. Third party liability (voluntary): 0.05% - 3.16%

Attention: You can also insure the additional equipment (for example: audio and video systems, non-factory wheels, loudspeakers, computer, means of communication, antitheft devices, non-factory recorder, non-factory gas gallon, etc.) of your vehicle, upon your will.

Conditions (until 12.01.2022)
Conditions (from 13.01.2022)
Documents

It is necessary to provide the following documents and details to get a Motor Insurance:  

 • Technical passport of the vehicle
 • The passport and social card of the vehicle’s owner
 • The passport, social card and the driving license* of the authorized diver
 • Contact details

 * The details of the authorized driver are mentioned in the policy in case if the driver’s experience is less than 3 years.

What to do in case of an accident
GAS EXPLOSION INSURANCE
Условия (после 13.01.2022)
LAST UPDATE: 15.05.2023 11:57

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի խորհրդի սույն թվականի հունվարի 26-ի թիվ 5-Լ որոշման համաձայն` 2023 թվականի ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող բոլոր ապահովագրավճարները հաշվարկվելու են Ապահովագրական ընկերությունների կողմից մշակված գնագոյացման մոդելների (այսուհետ՝ Մոդել) հիման վրա։ ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ մոդելի հիման վրա հաշվարկված բազային ապահովագրավճարները տատանվում են 24,000 – 82,000 ՀՀ դրամի սահմաններում, որի վրա կիրառելով պայմանագրի ժամկետից կախված կարգավորիչ գործակիցները և Ապահովադրի ԲՄ դասին համարժեք գործակիցը ստացվում է վերջնական ապահովագրավճարը։ Մոդելի հաշվարկման հիմքում ընկած են Ապահովադրի գրանցման մարզը, ՏՄ մակնիշը և այլ ռիսկային գործոններ, որոնց առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ և հաշվարկել Ձեր ՏՄ–ի ապահովագրավճարը ստորև ներկայացված հաշվիչի միջոցով։

Calculator

Հաճախորդ

Անձի տեսակ

Գրանցման վայր

Ծննդյան ամսաթիվ

ԲՄ դաս

*

Տրանսպորտային միջոց

Գրանցված է ՀՀ-ում

Տեսակ

Մակնիշ

Շարժիչի հզորություն

Ապահովագրություն

Ժամկետ

Ապահովագրավճար

0.00

ՀՀ դրամ

* You can get information on your current bonus-malus class online through CMTPL online surveys section located on Bureau’s website.

In case of inquiries regarding the CMTPL calculator  please call us at (+37460) 54-00-00, or email at [email protected], or visit the Company’s office at 3 and 5 Aram St., Yerevan, RA.