CONSTRUCTION RISK INSURANCE

Description

Construction is vital in any society. It is one of the ways of demonstrating the country's development. Irrespective of being a positive matter, construction is also related to the risk of certain losses. The building, equipment, people's property, and even life and health, can be damaged during the works. Nevertheless, this issue has a quite an easy and positive solution, which is the Construction Risk Insurance at "SIL INSURANCE" ICJSC.

 

Object subject to insurance

 • construction works
 • installations
 • construction site equipment
 • construction machinery
 • any property included in the construction works
 • objects belonging to the Insured or the client, located in the construction site or in its surrounding
 • territory cleaning costs
 • third party liability
 • life and health of the employees from personal accidents

 

Insurance risks

 • fire, lightening, explosion
 • impact/falling of flying objects or their parts
 • natural disasters: earthquake, hurricane, tornado, flood, hail, gale
 • collapse, landslide, soil residue
 • third party illegal acts, including theft, robbery, bandit attack
 • installation errors
 • any other sudden and unpredicted events set under the insurance policy in the construction site

 

Insurance Rate

You can contact (060) 54-00-00 or email us at [email protected] to get acquainted with the Construction Risks Insurance Rates.

Conditions
Documents

It is necessary to provide the following documents and details to get a Construction Risks Insurance:    

 • State registration certificate
 • Tax code
 • Bank account number
 • Contact details 

Other documents and details are subject to provision upon Company's request.

LAST UPDATE: 13.06.2017 13:20

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի խորհրդի սույն թվականի հունվարի 26-ի թիվ 5-Լ որոշման համաձայն` 2023 թվականի ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող բոլոր ապահովագրավճարները հաշվարկվելու են Ապահովագրական ընկերությունների կողմից մշակված գնագոյացման մոդելների (այսուհետ՝ Մոդել) հիման վրա։ ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ մոդելի հիման վրա հաշվարկված բազային ապահովագրավճարները տատանվում են 24,000 – 82,000 ՀՀ դրամի սահմաններում, որի վրա կիրառելով պայմանագրի ժամկետից կախված կարգավորիչ գործակիցները և Ապահովադրի ԲՄ դասին համարժեք գործակիցը ստացվում է վերջնական ապահովագրավճարը։ Մոդելի հաշվարկման հիմքում ընկած են Ապահովադրի գրանցման մարզը, ՏՄ մակնիշը և այլ ռիսկային գործոններ, որոնց առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ և հաշվարկել Ձեր ՏՄ–ի ապահովագրավճարը ստորև ներկայացված հաշվիչի միջոցով։

Calculator

Հաճախորդ

Անձի տեսակ

Գրանցման վայր

Ծննդյան ամսաթիվ

ԲՄ դաս

*

Տրանսպորտային միջոց

Գրանցված է ՀՀ-ում

Տեսակ

Մակնիշ

Շարժիչի հզորություն

Ապահովագրություն

Ժամկետ

Ապահովագրավճար

0.00

ՀՀ դրամ

* You can get information on your current bonus-malus class online through CMTPL online surveys section located on Bureau’s website.

In case of inquiries regarding the CMTPL calculator  please call us at (+37460) 54-00-00, or email at [email protected], or visit the Company’s office at 3 and 5 Aram St., Yerevan, RA.